Logo Search packages:      
Sourcecode: python-biopython version File versions  Download package

test_CAPS.py

from Bio import CAPS
import unittest
from Bio.Restriction import *
from Bio.Fasta import FastaAlign
from StringIO import StringIO
from tempfile import NamedTemporaryFile

def createAlignment(alignment):
 """Create a FastaAlignment from an alignment string"""
 alignment = alignment[alignment.find(">"):]
 
 tmp = NamedTemporaryFile(bufsize=0)
 tmp.write(alignment)
 tmp.flush()
 align = FastaAlign.parse_file(str(tmp.name))
 return align

00018 class UnevenAlignment(unittest.TestCase):
 alignment = """
>foo1
aaaaaaaaaaaaaa
>foo2
aaaaaaaa
>foo3
aaaaaaaaaaaaaa
"""

 def setUp(self):
  self.align = createAlignment(self.alignment)

 def test(self):
  self.assertRaises(CAPS.AlignmentHasDifferentLengthsError, CAPS.CAPSMap, self.align)

00034 class FastaAlignmentTest(unittest.TestCase):

 alignment = """"""
 
 enzymes = []
 
 def setUp(self):

  align = createAlignment(self.alignment)
  self.map = CAPS.CAPSMap(align, self.enzymes)

00045 class NonExample(FastaAlignmentTest):

 alignment = """
>Sequence1
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
>Sequence2
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
"""
 
 def testNoCAPS(self):
  self.assertEqual(self.map.dcuts, [])

00057 class ResultChecker(FastaAlignmentTest):
 """This class builds an alignment and then checks the results
 
 subclass it and expose fields:

 alignment - Text representation of the alignment to analyze
 enzymes - The enzymes to analyze this with

 
 """

 def check(self):
  self.assertEqual(len(self.map.dcuts), len(self.results))

  for i in range(0,len(self.results)):
   self.assertEqual(self.results[i][0], self.map.dcuts[i].enzyme)
   self.assertEqual(self.results[i][1], self.map.dcuts[i].start)
   self.assertEqual(self.results[i][2], self.map.dcuts[i].cuts_in)
   self.assertEqual(self.results[i][3], self.map.dcuts[i].blocked_in)

00077 class Example1(ResultChecker):

 alignment = """
>0
AAAagaattcTAGATATACCAAACCAGAGAAAACAAATACATAATCGGAGAAATACAGAT
AGAGAGCGAGAGAGATCGACGGCGAAGCTCTTTACCCGGAAACCATTGAAATCGGACGGT
TTAGTGAAAATGGAGGATCAAGTagAtTTTGGGTTCCGTCCGAACGACGAGGAGCTCGTT
GGTCACTATCTCCGTAACAAAATCGAAGGAAACACTAGCCGCGACGTTGAAGTAGCCATC
AGCGAGGTCAACATCTGTAGCTACGATCCTTGGAACTTGCGCTGTAAGTTCCGAATTTTC
>1
AAAagaTttcTAGATATACCAAACCAGAGAAAACAAATACATAATCGGAGAAATACAGAT
AGAGAGCGAGAGAGATCGACGGCGAAGCTCTTTACCCGGAAACCATTGAAATCGGACGGT
TTAGTGAAAATGGAGGATCAAGTagctTTTGGGTTCCGTCCGAACGACGAGGAGCTCGTT
GGTCACTATCTCCGTAACAAAATCGAAGGAAACACTAGCCGCGACGTTGAAGTAGCCATC
AGCGAGGTCAACATCTGTAGCTACGATCCTTGGAACTTGCGCTGTAAGTTCCGAATTTTC
>2
AAAagaTttcTAGATATACCAAACCAGAGAAAACAAATACATAATCGGAGAAATACAGAT
AGAGAGCGAGAGAGATCGACGGCGAAGCTCTTTACCCGGAAACCATTGAAATCGGACGGT
TTAGTGAAAATGGAGGATCAAGTagctTTTGGGTTCCGTCCGAACGACGAGGAGCTCGTT
GGTCACTATCTCCGTAACAAAATCGAAGGAAACACTAGCCGCGACGTTGAAGTAGCCATC
AGCGAGGTCAACATCTGTAGCTACGATCCTTGGAACTTGCGCTGTAAGTTCCGAATTTTC
"""

 enzymes = [EcoRI, AluI]

 results = []
 results.append([EcoRI, 5, [0], [1,2]])
 results.append([AluI, 144, [1,2], [0]])
 
 def test(self):
  self.check()


00110 class TrivialExample(FastaAlignmentTest):

 alignment = """
>1
gaattc
>2
gaactc
"""

 enzymes = [EcoRI]

 def testCAPS(self):
  self.assertEqual(len(self.map.dcuts), 1)
  self.assertEqual(self.map.dcuts[0].enzyme, EcoRI)
  self.assertEqual(self.map.dcuts[0].start, 1)
  self.assertEqual(self.map.dcuts[0].cuts_in, [0])
  self.assertEqual(self.map.dcuts[0].blocked_in, [1])
  
def test_suite():
 suite = unittest.TestSuite()
 suite.addTest(UnevenAlignment("test"))
 suite.addTest(TrivialExample("testCAPS"))
 suite.addTest(Example1("test"))

 return suite

runner = unittest.TextTestRunner()
runner.run(test_suite())

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index