Logo Search packages:      
Sourcecode: python-biopython version File versions

test_CAPS.py

from Bio import CAPS
import unittest
from Bio.Restriction import *
from Bio.Fasta import FastaAlign
from StringIO import StringIO

import sys
if sys.platform=="win32":
  from tempfile import mktemp
  import os
else :
  from tempfile import NamedTemporaryFile

def createAlignment(alignment):
 """Create a FastaAlignment from an alignment string"""
 alignment = alignment[alignment.find(">"):]

 if sys.platform=="win32":
   # On windows we cannot (re)open the tempfile to read it
   # while it is still open for writing. And once closed,
   # it gets automatically deleted.
   #
   # This is a crude and potentially "unsafe" work around
   # (as in theory another program could use the same
   # filename in the instant before we open it)
   tmp_name = mktemp()
   tmp = open(tmp_name, "w")
   tmp.write(alignment)
   tmp.close()
 else :
   tmp = NamedTemporaryFile(bufsize=0)
   tmp_name = tmp.name
   tmp.write(alignment)
   #Don't close the file yet...
   tmp.flush()

 #import os
 #assert os.path.isfile(tmp_name), 'Missing temp file "%s"' % tmp_name

 align = FastaAlign.parse_file(tmp.name)

 if sys.platform=="win32":
   #We must remove the temp file ourselves.
   os.remove(tmp.name)
 else :
   #This will delete the temp file
   tmp.close()

 return align

class UnevenAlignment(unittest.TestCase):
 alignment = """
>foo1
aaaaaaaaaaaaaa
>foo2
aaaaaaaa
>foo3
aaaaaaaaaaaaaa
"""

 def setUp(self):
  self.align = createAlignment(self.alignment)

 def test(self):
  self.assertRaises(CAPS.AlignmentHasDifferentLengthsError, CAPS.CAPSMap, self.align)

class FastaAlignmentTest(unittest.TestCase):

 alignment = """"""
 
 enzymes = []
 
 def setUp(self):

  align = createAlignment(self.alignment)
  self.map = CAPS.CAPSMap(align, self.enzymes)

class NonExample(FastaAlignmentTest):

 alignment = """
>Sequence1
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
>Sequence2
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
"""
 
 def testNoCAPS(self):
  self.assertEqual(self.map.dcuts, [])

00090 class ResultChecker(FastaAlignmentTest):
 """This class builds an alignment and then checks the results
 
 subclass it and expose fields:

 alignment - Text representation of the alignment to analyze
 enzymes - The enzymes to analyze this with

 
 """

 def check(self):
  self.assertEqual(len(self.map.dcuts), len(self.results))

  for i in range(0,len(self.results)):
   self.assertEqual(self.results[i][0], self.map.dcuts[i].enzyme)
   self.assertEqual(self.results[i][1], self.map.dcuts[i].start)
   self.assertEqual(self.results[i][2], self.map.dcuts[i].cuts_in)
   self.assertEqual(self.results[i][3], self.map.dcuts[i].blocked_in)

class Example1(ResultChecker):

 alignment = """
>0
AAAagaattcTAGATATACCAAACCAGAGAAAACAAATACATAATCGGAGAAATACAGAT
AGAGAGCGAGAGAGATCGACGGCGAAGCTCTTTACCCGGAAACCATTGAAATCGGACGGT
TTAGTGAAAATGGAGGATCAAGTagAtTTTGGGTTCCGTCCGAACGACGAGGAGCTCGTT
GGTCACTATCTCCGTAACAAAATCGAAGGAAACACTAGCCGCGACGTTGAAGTAGCCATC
AGCGAGGTCAACATCTGTAGCTACGATCCTTGGAACTTGCGCTGTAAGTTCCGAATTTTC
>1
AAAagaTttcTAGATATACCAAACCAGAGAAAACAAATACATAATCGGAGAAATACAGAT
AGAGAGCGAGAGAGATCGACGGCGAAGCTCTTTACCCGGAAACCATTGAAATCGGACGGT
TTAGTGAAAATGGAGGATCAAGTagctTTTGGGTTCCGTCCGAACGACGAGGAGCTCGTT
GGTCACTATCTCCGTAACAAAATCGAAGGAAACACTAGCCGCGACGTTGAAGTAGCCATC
AGCGAGGTCAACATCTGTAGCTACGATCCTTGGAACTTGCGCTGTAAGTTCCGAATTTTC
>2
AAAagaTttcTAGATATACCAAACCAGAGAAAACAAATACATAATCGGAGAAATACAGAT
AGAGAGCGAGAGAGATCGACGGCGAAGCTCTTTACCCGGAAACCATTGAAATCGGACGGT
TTAGTGAAAATGGAGGATCAAGTagctTTTGGGTTCCGTCCGAACGACGAGGAGCTCGTT
GGTCACTATCTCCGTAACAAAATCGAAGGAAACACTAGCCGCGACGTTGAAGTAGCCATC
AGCGAGGTCAACATCTGTAGCTACGATCCTTGGAACTTGCGCTGTAAGTTCCGAATTTTC
"""

 enzymes = [EcoRI, AluI]

 results = []
 results.append([EcoRI, 5, [0], [1,2]])
 results.append([AluI, 144, [1,2], [0]])
 
 def test(self):
  self.check()


class TrivialExample(FastaAlignmentTest):

 alignment = """
>1
gaattc
>2
gaactc
"""

 enzymes = [EcoRI]

 def testCAPS(self):
  self.assertEqual(len(self.map.dcuts), 1)
  self.assertEqual(self.map.dcuts[0].enzyme, EcoRI)
  self.assertEqual(self.map.dcuts[0].start, 1)
  self.assertEqual(self.map.dcuts[0].cuts_in, [0])
  self.assertEqual(self.map.dcuts[0].blocked_in, [1])
  
def test_suite():
 suite = unittest.TestSuite()
 suite.addTest(UnevenAlignment("test"))
 suite.addTest(TrivialExample("testCAPS"))
 suite.addTest(Example1("test"))

 return suite


if __name__ == "__main__":
 runner = unittest.TextTestRunner()
 runner.run(test_suite())

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index