Logo Search packages:      
Sourcecode: python-biopython version File versions  Download package

test_CAPS.py
import unittest

from Bio import CAPS
from Bio.Restriction import EcoRI, AluI
from Bio import Alphabet
from Bio.Seq import Seq
from Bio.SeqRecord import SeqRecord
from Bio.Align import MultipleSeqAlignment

def createAlignment(sequences, alphabet):
  """Create an Alignment object from a list of sequences"""
  return MultipleSeqAlignment((SeqRecord(Seq(s,alphabet), id="sequence%i"%(i+1)) \
                 for (i,s) in enumerate(sequences)),
                alphabet)
  
00016 class TestCAPS(unittest.TestCase):

  def test_trivial(self):
    enzymes = [EcoRI]
    alignment = ["gaattc",
           "gaactc",
          ]
    align = createAlignment(alignment, Alphabet.generic_dna)
    map = CAPS.CAPSMap(align, enzymes)

    self.assertEqual(len(map.dcuts), 1)
    self.assertEqual(map.dcuts[0].enzyme, EcoRI)
    self.assertEqual(map.dcuts[0].start, 1)
    self.assertEqual(map.dcuts[0].cuts_in, [0])
    self.assertEqual(map.dcuts[0].blocked_in, [1])


  def test(self):
    alignment = [
"""\
AAAagaattcTAGATATACCAAACCAGAGAAAACAAATACATAATCGGAGAAATACAGAT
AGAGAGCGAGAGAGATCGACGGCGAAGCTCTTTACCCGGAAACCATTGAAATCGGACGGT
TTAGTGAAAATGGAGGATCAAGTagAtTTTGGGTTCCGTCCGAACGACGAGGAGCTCGTT
GGTCACTATCTCCGTAACAAAATCGAAGGAAACACTAGCCGCGACGTTGAAGTAGCCATC
AGCGAGGTCAACATCTGTAGCTACGATCCTTGGAACTTGCGCTGTAAGTTCCGAATTTTC
""",
"""\
AAAagaTttcTAGATATACCAAACCAGAGAAAACAAATACATAATCGGAGAAATACAGAT
AGAGAGCGAGAGAGATCGACGGCGAAGCTCTTTACCCGGAAACCATTGAAATCGGACGGT
TTAGTGAAAATGGAGGATCAAGTagctTTTGGGTTCCGTCCGAACGACGAGGAGCTCGTT
GGTCACTATCTCCGTAACAAAATCGAAGGAAACACTAGCCGCGACGTTGAAGTAGCCATC
AGCGAGGTCAACATCTGTAGCTACGATCCTTGGAACTTGCGCTGTAAGTTCCGAATTTTC
""",
"""\
AAAagaTttcTAGATATACCAAACCAGAGAAAACAAATACATAATCGGAGAAATACAGAT
AGAGAGCGAGAGAGATCGACGGCGAAGCTCTTTACCCGGAAACCATTGAAATCGGACGGT
TTAGTGAAAATGGAGGATCAAGTagctTTTGGGTTCCGTCCGAACGACGAGGAGCTCGTT
GGTCACTATCTCCGTAACAAAATCGAAGGAAACACTAGCCGCGACGTTGAAGTAGCCATC
AGCGAGGTCAACATCTGTAGCTACGATCCTTGGAACTTGCGCTGTAAGTTCCGAATTTTC
""",
          ]
    enzymes = [EcoRI, AluI]
    align = createAlignment(alignment, Alphabet.generic_dna)
    map = CAPS.CAPSMap(align, enzymes)

    self.assertEqual(len(map.dcuts), 2)
    self.assertEqual(map.dcuts[0].enzyme, EcoRI)
    self.assertEqual(map.dcuts[0].start, 5)
    self.assertEqual(map.dcuts[0].cuts_in, [0])
    self.assertEqual(map.dcuts[0].blocked_in, [1,2])
    self.assertEqual(map.dcuts[1].enzyme, AluI)
    self.assertEqual(map.dcuts[1].start, 144)
    self.assertEqual(map.dcuts[1].cuts_in, [1,2])
    self.assertEqual(map.dcuts[1].blocked_in, [0])


  def testNoCAPS(self):
    alignment = ["aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
           "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
          ]
    enzymes = []
    align = createAlignment(alignment, Alphabet.generic_nucleotide)
    map = CAPS.CAPSMap(align, enzymes)
    self.assertEqual(map.dcuts, [])


  def test_uneven(self):
    alignment = ["aaaaaaaaaaaaaa",
           "aaaaaaaaaaaaaa", #we'll change this below
           "aaaaaaaaaaaaaa",
          ]
    align = createAlignment(alignment, Alphabet.generic_nucleotide)
    align[1].seq = align[1].seq[:8] #evil
    self.assertRaises(CAPS.AlignmentHasDifferentLengthsError,
             CAPS.CAPSMap,
             align)

 

if __name__ == "__main__":
  runner = unittest.TextTestRunner(verbosity = 2)
  unittest.main(testRunner=runner)

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index